Sale!

คู่มือสอบบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 310 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ++กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* ความรู้เบื้องต้นทางด้านบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์

* การจัดหมวดหมู่และการทำบัตรรายการ

* การจัดการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ

* เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้

* บริการอ้างอิงและสารนิเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุด การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า

* ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

* บรรณานุกรม ดรรชนี บทคัดย่อและสาระสังเขป

* การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

* การจัดกิจกรรม นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้แนะนำการให้บริการ

* การสื่อสารและการประสานงาน

* การจัดทำแผนการปฏิบัติงานบรรณารักษ์

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top