Sale!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) ประจำกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) ประจำกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 314 หน้า

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการกงสุล

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ

* ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยเบื้องต้น

* แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)

* แนวข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)

* แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

* ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร

* ความรู้ด้านงานรับรอง งานรัฐพิธี งานพิธีการและกิจกรรมสำคัญต่างๆ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

* การประสานงานและการจัดการองค์การ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน

* การเขียนรายงานการประชุม

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top