Sale!

คู่มือสอบภาค ก. ก.พ. (ระดับอนุปริญญา) ปี 67 BB-398

255฿299฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบภาค ก. ก.พ. (ระดับอนุปริญญา) ปี 67 BB-398 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 393 หน้า
สารบัญ
• วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป

* แนวข้อสอบอนุกรม

* แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา

* แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์

* แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

* แนวข้อสอบสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบการเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล

* แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย • วิชาภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา

* แนวข้อสอบการอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ

* แนวข้อสอบการสรุปความและการตีความจากบทความ

* แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

* แนวข้อสอบการเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

* แนวข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง) • วิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)

* แนวข้อสอบภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

* แนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Passages) • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

* หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top