Sale!

คู่มือสอบภาค ก. ก.พ. (ระดับปริญญาตรี) ปี 67 BB-397

255฿299฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบภาค ก. ก.พ. (ระดับปริญญาตรี) ปี 67 BB-397 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 369 หน้า
สารบัญ
• วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

* แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 5.

* แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 6.

* แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 7.

* แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 8.

* แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 9.

* แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 10.

* แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดที่ 11. • วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4. • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

* หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top