Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 317 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน

* พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

* การจัดการและการบริหารสิ่งแวดล้อม

* การแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

* มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

* กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

* การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA)

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

* หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในปัจจุบัน

* หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์( SEA)และความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top