Sale!

คู่มือสอบนักบัญชี กรมบัญชีกลาง ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักบัญชี กรมบัญชีกลาง ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 278 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

* ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี

* ความรู้ด้านงบประมาณและการบริหารงบประมาณ

* การจัดทำสอบทานข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงินและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

* ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

* เทคนิคการตรวจสอบภายใน

* การบริหารความเสี่ยง

* การควบคุมภายใน

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ

* แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top