Sale!

คู่มือสอบนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 66 BB-390

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 66 BB-390 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 309 หน้า
สารบัญ
• ความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

* ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี)

* กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570)

* ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

* แนวข้อสอบ รธน. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2549

* ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 • ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 227

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562

* ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

* ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

* รวมแนวข้อสอบ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top