Sale!

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปี 66

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 325 หน้า
สารบัญ
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ++วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบความสามารถในการสรุปความ

* แนวข้อสอบการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง

* แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570)

* แนวข้อสอบการสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์

* แนวข้อสอบการสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย ++วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ++วิชาภาษาไทย

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบการสรุปความและการตีความจากบทความ

* แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

* แนวข้อสอบการเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

* แนวข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

* แนวข้อสอบเรื่องการสะกดคำ

* คำราชาศัพท์

* แนวข้อสอบภาษาไทย • ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* การบริหารงบประมาณ

* การบริหารแผนปฏิบัติราชการ

* การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน

* การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี

* การจัดระบบงาน

* การประสานงานและการจัดการองค์การ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคล

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top