ตำราเรียน LAW4145 / LAW4045 รหัส 66089 กฎหมายว่าด้วยการเกษตร

300฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ผศ.ดร.รุ่งรัตนา เจริญจิตต์ พิมพ์ครั้งที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566 ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 นโยบายด้านการเกษตรของรัฐ บทที่ 3 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม บทที่ 5 กฎหมายว่าด้วยการชลประทาน ทรัพยากรน้ำ และการประมง บทที่ 6 กฎหมายว่าด้วยพืช สัตว์ และปัจจัยการผลิต บทที่ 7 กฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจ การเงิน และสถาบันเกษตรกร บทที่ 8 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ บทที่ 9 ตราศาลทางกฎหมายระหว่างปะเทศเกี่ยวข้องกับการเกษตร

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top