ตำรารามLAW2109 (LAW2009) 64137 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของได้ในคลังสินค้าประนีประนอมยอมความ การพนัน

124฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รศ.พิมพ์ใจ รื่นเริง พิมพ์ครั้งที่ 6 เมษายน พ.ศ.2562 จำนวน 3,000 เล่ม ประกอบด้วย ความทั่วไป ยืม(Loan) บทที่ 1 ยืมใช้คงรูป บทที่ 2 ยืมใช้สิ้นเปลือง บทที่ 3 การกู้ยืมเงิน บทที่ 4 หลักฐานการใช้เงิน บทที่ 5 การนำพยานบุคคลเข้าสืบว่ามีการกู้ยืมเงินหรือมีการชำระหนี้ บทที่ 6 ดอกเบี้ย บทที่ 7 การตกลงรับของแทนเงิน บทที่ 8 อายุความ ฝากทรัพย์(Deposit) บทที่ 1 สัญญาฝากทรัพย์ บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาฝากทรัพย์ บทที่ 3 อายุความ บทที่ 4 วิธีเฉพาะการฝากเงิน บทที่ 5 วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม เก็บของในคลังสินค้า(Warehousing) บทที่ 1 สัญญาเก็บของในคลังสินค้า บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของนายคลังสินค้า บทที่ 3 ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า ประนีประนอมยอมความ(Compromise) บทที่ 1 สัญญาประนีประนอมความ บทที่ 2 หลักฐานสำหรับใช้ในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาล บทที่ 3 ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ บทที่ 4 อายุความ การพนันและขันต่อ(Gambling and Betting) บทที่ 1 การพนันและขันต่อ บทที่ 2 ผลของการพนันและขันต่อ บทที่ 3 การออกตั๋วเงินหรือเอกสารอย่างอื่นใช้หนี้พนันขันต่อ หรือใช้เงินที่ยืมมาเล่นการพนันขันต่อ บทที่ 4 ข้อยกเว้นของการพนันที่ให้ฟ้องบังคับชำระหนี้ได้ ข้อมูล

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top