ข้อสอบชีทราม LAW1001 / LA101 / LW101 หลักกฎหมายมหาชน

56฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/62 : S/61 : 1/61 :  ฯลฯ
22 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี 3 ข้อ
ข้อสอบอัตนัย มี 3 ข้อ
ข้อ 1. จงอธิบายความหมายของกฎหมายมหาชน และกฎหมายมหาชนแตกต่างจากกฎหมายเอกชนอย่างไร
ข้อ 2. ให้อธิบายความหมายของหลักประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) และหลักการที่เป็นสาระสำคัญในการบริการสาธารณะ (public service)          มีหลักการสำคัญอะไรบ้าง

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*