Sale!

เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่น ๆ) กรมราชทัณฑ์ ปี 2566 BB-386

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

เจาะข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่น ๆ) กรมราชทัณฑ์ ปี 2566 BB-386 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 280 หน้า
สารบัญ

* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

* เจาะข้อสอบหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* เจาะข้อสอบข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537

* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (เฉพาะหมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 หมวด 9 และหมวด10)

* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

* เจาะข้อสอบกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

* เจาะข้อสอบกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพ.ศ. 2563

* เจาะข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินของผู้ต้องขังเป็นสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจำ

* เจาะข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่ผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563

* เจาะข้อสอบกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์

* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติ วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482

* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่ 1.

* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่ 2.

* เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

* เจาะข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top