Sale!

คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง ปี 2566 – 2567 BB-385

332฿390฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง ปี 2566 – 2567 BB-385 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 486 หน้า
สารบัญ

* ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (60 คะแนน)

* ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ

* วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคและเครื่องมือทางการบริหาร การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารจัดการ

* ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580

* แผนการปฏิรูปประเทศ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13

* แผนพัฒนาอำเภอและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ กรมการปกครอง

* รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

* พ.ร.บ. รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

* พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

* พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

* พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546

* พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

* ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

* กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* กฎหมายอาญา

* กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* ความรู้ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (120 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ ได้แก่ การบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน งานสนับสนุนการเลือกตั้ง การบริหารจัดการแนวเขตการปกครองและที่สาธารณะประโยชน์ และงานการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

* พ.ร.บ. งานทะเบียนราษฎร และการแก้ไขสัญชาติ

* พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551

* พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

* พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และ พ.ร.บ. คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551

* พ.ร.บ. งานทะเบียนครอบครัว

* พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ

* สุสานและฌาปนสถาน /ศาลเจ้า

* งานทะเบียนนิติกรรม /งานพินัยกรรม

* พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 376

* พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478

* พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487

* พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474

* พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505

* พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547

* พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* งานมูลนิธิ /สมาคม

* การสืบสวนสอบสวนทางคดีอาญา

* งานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

* การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา

* การชันสูตรพลิกศพในบทบาทของฝ่ายปกครอง

* พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

* สาระสำคัญกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย

* ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน ได้แก่ งานกิจการมวลชน งานจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง งานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน งานการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการชุมนุมสาธารณะ งานกิจการชายแดนและผู้อพยพ งานกิจการชนกลุ่มน้อย งานการข่าวและงานการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์

* ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายในหน้าที่ของกรมการปกครอง เช่น งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งานจัดระเบียบสังคม งานติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

* ความรู้เกี่ยวกับกิจการกองอาสารักษาดินแดน และ พ.ร.บ.วินัยกองอาสารักษาดินแดน

* ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ได้แก่ ไวยากรณ์ (Grammar), คำศัพท์ (Vocabulary) และการอ่านทำความเข้าใจ (Reading Comprehension) 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top