Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 66 BB-381

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 66 BB-381 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 328 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด

* พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561

* ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554

* ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2564

* พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562

* พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

* หลักการบัญชีเบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินภาครัฐ

* ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top