Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 66 BB-380

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 66 BB-380 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 321 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด

* พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

* ระบบการจัดเก็บเอกสาร

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top