Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 66

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 290 หน้า
สารบัญ
• ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

* แนวข้อสอบรธน.พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 • ความรู้ในการปฏิบัติงาน

* นโยบายรัฐบาล พ.ศ.2566

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)

* แผนการปฏิรูปประเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0

* การวางแผนและการบริหารจัดการ

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* การจัดทำแผนงาน โครงการ

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* การวิเคราะห์โครงการ

* การติดตามและประเมินผล

* ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top