Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 66 BB-371

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 66 BB-371 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 328 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข

* ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของระบบสุขภาพ

* ความรู้เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

* ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข 2566 ++ความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านสาธารณสุข

* การประเมินสุขภาพและการวินิจฉัยอนามัยชุมชน

* การวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชน และการติดตามประเมินผล

* ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

* การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธรณสุข

* ประชากรศาสตร์

* เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

* ชีวสถิติ ++ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ การประยุกต์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข ดังนี้

* สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข

* ระบาดวิทยา การป้องกันและการควบคุมโรค

* การบริหารงานสาธารณสุข

* อนามัยสิ่งแวดล้อม

* อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

* พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556

* ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.2561

* การตรวจประเมินการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ

* การส่งเสริมสุขภาพ

* สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบหลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น

* แนวข้อสอบสาธารณสุข ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบสาธารณสุข ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบสาธารณสุข ชุดที่ 3. 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top