Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ ปี 66 BB-370

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ ปี 66 BB-370 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 332 หน้า
สารบัญ
• การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ++วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล

* เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.

* เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.

* เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3. ++วิชาภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา

* การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

* การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

* การอ่านจับใจความสำคัญ

* การสรุปความและตีความจากบทความ ++วิชาภาษาอังกฤษ

* เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Structure

* เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Conversation

* เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Vocabulary

* เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Reading Comprehension ++วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 ++หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ

* เจาะข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

* เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 • การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560

* กฎกระทรวงการดำเนินการทางวินัยผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินของผู้ต้องขังเป็นสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจำ พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงกำหนดระบบการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง การควบคุมและการแยกคุมขังและการย้ายผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563

* พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482

* ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

* ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์และนโยบายของกรมราชทัณฑ์

* มาตรการควบคุมผู้ต้องขังกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

* ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรม และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง

* ความรู้ด้านการบริหารงานราชทัณฑ์

* การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังไทยตามแนวทางสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

* แนวข้อสอบหลักการบริหารงานราชทัณฑ์

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

* รวมแนวข้อสอบ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top