Sale!

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 66 BB-368

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 66 BB-368 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 305 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ก.ค.ศ.

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 51

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

* การวางแผนอัตรากำลัง

* การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

* การธํารงรักษาบุคลากร

* สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

* การจัดประชุม อบรม สัมมนาและการเผยแพร่การศึกษา

* การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

* การวางแผน การบริหารโครงการ และการติดตามประเมินผล

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top