Sale!

คู่มือสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันและปราบปราม ทำหน้าที่สอบสวน (บุคคลภายนอก) ปี 66 BB-355

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันและปราบปราม ทำหน้าที่สอบสวน (บุคคลภายนอก) ปี 66 BB-355 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 319 หน้า
สารบัญ
•ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) วิชาความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3. วิชาภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3. •ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Conversation

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading Comprehension

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565

* แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556

* แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top