คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 295 หน้า
สารบัญ
ส่วนที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2564

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548

* กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานรัฐมนตรี พ.ศ.2545 

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 : ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561

* ความรู้เกี่ยวกับแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566 – 2570)

* ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5ปี (พ.ศ. 2566-2570) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

* ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2565 – 2570) 

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* การวางแผน

* การจัดทำแผนงานและโครงการ

* ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ 

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน 

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,