Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 279 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด

* นโยบายด้านยาเสพติด 

* ประมวลกฎหมายยาเสพติด

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

* กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 

* ประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563-2565)

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

* แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

* ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

* ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

* จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543 

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top