คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 276 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

* แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย 

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ                                                                                   

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน 

* ความรู้ด้านการประสานงาน 

* การจดบันทึกและสรุปรายงาน การจัดรายงานการประชุม 

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* การเขียนหนังสือราชการ

* งานพัสดุ 

* แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล    

* แนวข้อสอบงานพัสดุ                                                                                          

* แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ 

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์       

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,