Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 299 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

* พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

* พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 

* พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553

* พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

* พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 

* ความรู้ด้านแรงงาน

* มาตรฐานแรงงานไทย 

* การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 

* สวัสดิการแรงงาน                       

* การขาดแคลนแรงงานไทย : สภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

* แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top