Sale!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 281 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

* ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

* ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2552 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2560

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562 

* กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2559 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* การวางแผนงาน

* การประสานงานและการบริหารจัดการภายในองค์การ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top