Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 262 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4. พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 

* กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

* กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

* กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

* กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

* การบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

* การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

* หลักสูตรการสอน

* ความรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน 

* เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

* การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา

* แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

* แนวข้อสอบ หลักสูตรการสอน 

* แนวข้อสอบ การวัด และประเมินผลทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการแนะแนว 

* แนวข้อสอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

* แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top