Sale!

คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเงินและบัญชี กรมศิลปากร ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเงินและบัญชี กรมศิลปากร ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 280 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561   2 ชุด

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 25622 ชุด

* ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

* แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

* หลักการบัญชีเบื้องต้น 

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชี

* การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.             

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน  

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top