กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -19 ธ.ค. 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -19 ธ.ค. 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17921/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 19 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพัสดุ

๑. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานชองพัสดุ
๒. ตรวจสอบและดูและการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะชองวัสดุเพื่อให้สามารถ ตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้สะดวก
๔. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
๕. จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุ เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการไต้มากที่สุด
๖. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ช่วยวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบชอง หน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพัสดุ

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๑. ด้านความรู้ ด.๑ ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภารกิจ นโยบายสำคัญ ด.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด.๔ ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ด.๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ด้านทักษะ/ความสามารถ ๒.๑ การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ๒.๒ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e – GP
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด. บุคลิก ห่วงที วาจา
๒. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไหวพริบปฏิภาณ
๓. เป็นผู้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
๔. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
๕. มีการให้บริการที่ดี


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. – 19 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. – 19 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร


คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Scroll to Top