คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเปทข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532 

* ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

* ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป 

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ                                                                                    

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                          

* ความรู้ด้านการประสานงาน 

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2. 

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน

* การจดบันทึกและสรุปรายงาน การจัดรายงานการประชุม

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน    

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,