คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                                                        

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

* แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

* แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* การจัดทำแผนงาน โครงการ

* การติดตามและประเมินผล

* ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ 

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                            

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,