คู่มือสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 

* ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 

* ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

* วิชาความสามารถทั่วไป (ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล)

* อนุกรม

* เงื่อนไขภาษา 

* เงื่อนไขสัญลักษณ์

* การเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล

* การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา) 

* การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                                       

* อุปมา – อุปไมย

* วิชาภาษาไทย

* การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ) 

* การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)  

* การอ่านจับใจความสำคัญ

* การอ่านและทำความเข้าใจบทความ

* การสรุปความและการตีความจากบทความ

* ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา (การใช้คำฟุ่มเฟือย)

* วิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ(Reading Comprehension)

* แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary) 

* แนวข้อสอบ โครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)

* แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation ) 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,