คู่มือสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 65 BB-195

250฿290฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 65 BB-195 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน    

* แนวข้อสอบ รธน. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

* แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

* ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2564

* ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ. 2554 

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) 

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 

* นโยบายรัฐบาล 

* แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน 

* ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564

* ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญา หลักการ กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

* ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 

* การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

* แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์              

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,