คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ                                                            

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมผู้สูงอายุ

* สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุและกองทุนผู้สูงอายุ 

* สถานการณ์ผู้สูงอายุ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป 

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ                                                                                   

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                         

* ความรู้ด้านการประสานงาน 

* การจดบันทึกและสรุปรายงาน การจัดรายงานการประชุม

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* การเขียนหนังสือราชการ 

* งานพัสดุ

* แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล      

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์       

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,