คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล 

* การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital) 

* การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

* การบรรจุและการแต่งตั้ง

* การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 

* การพัฒนาระบบราชการ 

* แนวข้อสอบ การวางแผนงาน การประสานงานและการจัดการองค์การ

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4. 

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,