คู่มือสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* วิชาความสามรถทั่ว (ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล)

* รวมข้อสอบ                                                                                                         

* อนุกรม

* เงื่อนไขภาษา

* เงื่อนไขสัญลักษณ์

* การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)

* การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 

* อุปมา – อุปไมย 

* คณิตศาสตร์ทั่วไป

* วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา)

* การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ) 

* การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

* การอ่านจับใจความสำคัญ

* การสรุปความและตีความจากบทความ 

* ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา (การใช้คำฟุ่มเฟือย)

* ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 1.

* ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 2.

* สำนวน สุภาษิต คำพังเพย  

* การใช้ภาษาไม่รัดกุม (ฟุ่มเฟือย)

* การใช้คำไม่ถูกต้อง  

* การใช้คำราชาศัพท์

* การเติมคำลงในช่องว่าง 

* การสะกดคำ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,