คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65 BB-188

240฿280฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65 BB-188 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*

* ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (100 คะแนน)                                                   

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 

* นโยบายรัฐบาล                                                                                                      

* นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                       

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

*

* ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง (100 คะแนน)

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

* พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560  

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

* ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

* แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบงานบริหารทั่วไป 

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์       

* แนวข้อสอบงานธุรการ 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,