คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมมลพิษ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมมลพิษ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

* แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน

* ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการ 

* การบริหารแผนงานและโครงการ 

* การวิเคราะห์โครงการ

* การติดตามและประเมินผล

* การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

* ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลระบบควบคุมภายใน

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.  

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.  

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,