คู่มือสอบครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*

* ความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

*

* ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ(100 คะแนน)

* นโยบายรัฐบาล                                                                                                      

* นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

* นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2565 

* แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

* บทบาทภารกิจ ของครู กศน. ตำบล 

* การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

* การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

* แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร

* การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

* การประกันคุณภาพการศึกษา 

* แนวข้อสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา 

* การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ

* แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงานโครงการ 

* การจัดทำฐานข้อมูลและการวิจัยเบื้องต้น 

* การประเมินผลโครงการและรายงานผลโครงการ

* มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

* ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน 

* เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

* แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน                                                                                       

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,