คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กทม. ปี 65 BB-186

240฿280฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กทม. ปี 65 BB-186 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* หลักพฤกษศาสตร์                                                                                                   

* การจำแนกพืช

* การปลูก ดูแลบำรุงรักษา การตัดแต่ง การค้ำยัน และการล้อมย้าย

* การปรับปรุงพันธุ์พืช 

* การขยายพันธุ์พืช และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

* การปรับปรุงวิธีการผลิตพืชโดยใช้นวัตกรรมทางการเกษตร 

* การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช 

* การเก็บรักษาผลผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และธุรกิจเกษตร 

* การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลผลิต และแหล่งผลผลิตทางการเกษตร 

* ส่งเสริม และเผยแพร่ด้านการเกษตร 

* เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร 

* การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

* การแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง 

* หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

* เครื่องจักรการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 

* เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และการนำนวัตกรรมมาใช้ 

* แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* แนวข้อสอบ เกษตร ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ เกษตร ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ เกษตร ชุดที่ 3. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                         

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,