คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. ปี 65 BB-185

240฿280฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม. ปี 65 BB-185 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*

* ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551

* ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป Øการบริหารงานประชุม                                                                                                

* การเลขานุการเบื้องต้น                                                                                              

* การจัดทำรายงาน การติดตามรายงาน และสรุปรายงาน

* การรวบรวมข้อมูลสถิติ 

* หลักการเขียนหนังสือราชการ

* การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ

* หลักการประสานงานการทำงานเป็นทีมการติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ 

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 

* แนวข้อสอบงานเลขานุการ 

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ 

* แนวข้อสอบการวางแผนงานจัดทำโครงการ 

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,