คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. ปี 65รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

* นโยบายด้านยาเสพติด

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด

* แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบัน ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน

* หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

* การประชาสัมพันธ์ 

* การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                                       

* การเขียนบรรยายภาพข่าว 

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

* ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ กราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์

* การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

* การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ 

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 

* การสื่อสารในยุคดิจิทัล 

* การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* การบริหารการสื่อสาร

* การสื่อสารในภาวะวิกฤติ 

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* จริยธรรมของสื่อมวลชน

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3.  

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 4.  

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 5. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,