คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ปี 65รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562 -พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม-ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0 -ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562-แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553-แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 -พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561-พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 -แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563-ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) -แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น 

* แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,