คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์บริหารจัดการด่านประมงเขต 6 กรมประมง ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์บริหารจัดการด่านประมงเขต 6 กรมประมง ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง                                                                                         

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 

* ระเบียบการบริหารงบประมาณ 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 

* ความรู้ด้านการบัญชี 

* แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบ งานสารบรรณ

* แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์         

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,