คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม                                                                 

* แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4. พ.ศ. 2562

* การประกันคุณภาพการศึกษา

* การบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

* การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

* การวิจัยทางการศึกษา

* หลักสูตรการสอน 

* แนวข้อสอบ หลักสูตรการสอน 

* แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ การวัด และประเมินผลทางการศึกษา 

* แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,