คู่มือสอบพนักงานประจำสำนักงาน กรมศุลกากร ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบพนักงานประจำสำนักงาน กรมศุลกากร ปี 65 รูปเล่ม : เย็บเล่มติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ 

* ข้อบังคับกรมกุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552 

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 

* แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,