คู่มือสอบ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลท่าฉาง                                                                                

* แนวข้อสอบความสามารถในการวิเคราะห์สรุปเหตุผล 

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

* ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                          

* การพัฒนาระบบราชการ                                                                                             

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

* การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ                                              

* การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

* การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลัง 

* ระบบบำเหน็จบำนาญ

* การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

* แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                  

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,