คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลสวนหลวง ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลตำบลสวนหลวง ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบ ความสามารถในการวิเคราะห์สรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบ รธน. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* การบริหารงบประมาณ 

* การบริหารแผนปฏิบัติราชการ 

* การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน 

* การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี

* การจัดการงานทั่วไป 

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 

* แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป

* แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1 

* แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,