คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมคุมประพฤติ ปี 64 BC-36828

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: KP-36828 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมคุมประพฤติ ปี 64 BC-36828 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ                              

* ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง

* นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2564

* นโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ                                                                                    

* นโยบายรัฐบาล 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

* แนวข้อสอบ แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* ความรู้เกี่ยวกับการเงิน บัญชี

* ความรู้ด้านงานพัสดุ

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบุคคล 

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบุคคล 

* แนวข้อสอบการเงิน บัญชี

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ 

* แนวข้อสอบงานธุรการ 

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,