คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปี 64 BC-36781

254฿270฿

รหัสสินค้า: KP-36781 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปี 64 BC-36781

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

* ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
1.3 ความคิดเชิงปริมาณ  

2. ทักษะภาษาอังกฤษ
3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
*มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
1.1 การเปลี่ยนบริบทจองโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้คาปรึกษาในการวิเคราะห์
และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
1.3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
1.4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
1.5 การออกแบบและการดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
* ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1) รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
2) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
3) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
4) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
5) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
7) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
8) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
3.2 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2) แผนการศึกษาแห่งชาติ
3) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,