คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ปี 64 BC-36798

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: KP-36798 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ปี 64 BC-36798 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ

* ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง

* นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2564

* นโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ

* นโยบายรัฐบาล

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 30/1-30/3 มาตรา 56 –58และมาตรา 74-76

* พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุมประพฤติพ.ศ. 2559

* ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

* ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

* กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

* งานคุมประพฤติ จิตวิทยา และสังคมสงเคราะห์

* การแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

* การสืบเสาะและพินิจและเยาวชนผู้กระทำความผิด

* การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในงานคุมประพฤติ

* การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศไทย

* แนวข้อสอบ แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านจิตวิทยา

* แนวข้อสอบ งานสังคมสงเคราะห์

* แนวข้อสอบ การบริหารงานยุติธรรม

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม

* ทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,